Integritetspolicy

Vad som gäller för webbplatsen

Den enda personliga information som eventuellt kan samlas in på denna webbplats är information som har betydelse för att skydda webbplatsen mot intrång och brott. All information som inte visar sig kopplad till intrångsförsök raderas.

Överförs mina personuppgifter utanför EU/EES?

Personuppgifter som lagras vid misstänkt intrångsförsök på sajten, lagras på servrar i tredje land, i USA. Tillämpligt skydd tillämpas, vilket innebär att lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR för sådan lagring föreligger. Om ett misstänkt intrångsförsök direkt kan avfärdas som felaktigt misstänkt sker radering automatiskt senast ett par dagar efter lagring, vid osäkerhet senast 90 dagar efter lagring.

Hur behandlar vi dina personuppgifter i vår verksamhet?

De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis förutom kontaktuppgifter innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Utan ditt uttryckliga samtycke kommer vi därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet).

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server) ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Specialistkliniken i Wä med organisationsnummer 556611–1315 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.